استخر کشاورزی

استخر کشاورزی : استخر کشاورزی یک مخزن ذخیره آب بزرگ